Vedtægter

1. Navn, hjemsted og formål

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Rollespilsfabrikken.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Formål og værdier

Stk. 1. Rollespilsfabrikkens formål er at udvikle børn og unge til at blive empatiske og kreative mennesker, der aktivt arbejder for at skabe fællesskaber, oplevelser og bruge det de lærer, til at tage aktiv del i det danske og internationale samfund.

Rollespilsfabrikken lægger sig dermed op af Landsforeningen Bifrosts formål.

Stk. 2. Rollespilsfabrikken har som grundværdi, at hvert medlem er medskaber af sin egen oplevelse.

Stk. 3. Rollespilsfabrikken er en partipolitisk uafhængig forening.

Stk. 4. Foreningen tolererer ikke hadsk adfærd eller diskrimination, baseret på køn, seksualitet, etnisk oprindelse, religion eller hudfarve.

2. Medlemskreds og kontingent

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Foreningens medlemmer er alle der tilslutter sig Rollespilsfabrikkens formål, og betaler det årlige kontingent.

Stk. 2. Et medlemskab i foreningen er gældende, indtil det opsiges af medlemmet selv.

Stk. 3. Udmeldelse sker med øjeblikkelig virkning ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

§ 4. Eksklusion

Stk 1. Et medlem kan ekskluderes, hvis personen med forsæt modarbejder foreningens interesser, repræsenterer foreningen negativt eller begår ulovligheder i forbindelse med foreningens virke. Eksklusionen skal vedtages af bestyrelsen med ⅔ flertal, eller af et udvalg med dertil uddelegeret kompetence.

Stk. 2. Eksklusion kan kun blive omstødt af generalforsamling eller stormøde med ⅔ flertal.

§ 5 Kontingent

Stk. 1. Kontingentet fastsættes årligt af generalforsamlingen.

3. Generalforsamling

§ 6 Indkaldelse og dagsorden

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes i første kvartal.

Stk. 2. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling en måned før mødets afholdelse.

Stk. 3. Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

a) Valg af dirigent og referent
b) Godkendelse af forretningsorden
c) Godkendelse af dagsorden
d) Godkendelse af bestyrelsens årsberetning
e) Godkendelse af regnskab
f) Vedtagelse af budget
g) Fastsættelse af kontingent*
h) Valg af bestyrelse*
i) Valg af revisor*
j) Forslag til vedtægtsændringer*
k) Indkomne forslag
l) Evt.

Punkter markeret med * kan udelukkende tages op på en generalforsamling.

§ 7 Stemmeret og beslutningsprocedure

Stk. 1. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, med mindre andet er angivet i vedtægterne. Ved stemmelighed frafalder et forslag.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det eller hvis mindst 50 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning om det til bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 7 dage efter anmodningen er modtaget. Mødet skal afholdes senest en måned efter anmodning.

Stk. 3. Punkter til dagsorden for en ekstraordinær generalforsamling følger de almindelige tidsfrister punkter for generalforsamlinger.

4. Stormøder

§ 9 Indkaldelse og dagsorden

Stk. 1. Stormødet er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlinger. Der afholdes 3 årlige stormøder, der så vidt muligt placeres i andet, tredje og fjerde kvartal.

Stk. 2. Bestyrelsen indkalder til stormøde mindst en måned før mødets afholdelse.

Stk. 3. Stormødet kan dispensere fra tidsfristen for indkomne forslag ved 2/3 flertal.

Stk. 4. Dagsorden for et stormøde skal mindst indeholde følgende punkter:

a) Valg af dirigent og referent
b) Godkendelse af forretningsorden
c) Godkendelse af dagsorden
d) Behandling af indkomne forslag
e) Evt.

§ 10 Stemmeret og beslutningsprocedure

Stk. 1. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, med mindre andet er angivet i vedtægterne. Ved stemmelighed frafalder et forslag.

§ 11 Ekstraordinært stormøde

Stk. 1. En ekstraordinært stormøde indkaldes når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning om dette til bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinært stormøde senest 7 dage efter anmodningen er modtaget. Mødet skal afholdes senest en måned efter anmodning.

Stk. 3. Punkter til dagsorden for en ekstraordinært stormøde følger de almindelige tidsfrister for punkter.

5. Bestyrelsen

§ 12 Bestyrelsens ansvarsområder

Stk. 1. Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem stormøder.

Stk. 2 Bestyrelsen har ansvaret for:

  • At foreningen overholder gældende love og vedtægter
  • Foreningens økonomi og løbende justering af budget
  • Generalforsamling og stormøder
  • Arbejdsgiveransvaret for foreningens ansatte
  • Håndtering af personsager
  • Kommunikation til medlemmer og omverden
  • Strategisk udvikling af foreningen

§ 13 Delegering af bestyrelsens ansvarsområder

Stk. 1. Bestyrelse, stormøder eller generalforsamling kan delegere specifikke bestyrelseskompetencer til underudvalg og arbejdsgrupper, til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 2. Foreningen har altid som minimum følgende stående udvalg:

  • Trivselsudvalget. Udvalget har ansvar for at gøre en aktiv indsats for at skabe god trivsel i foreningen, blandt andet ved at sikre introduktion til foreningen for nye medlemmer, ved at understøtte en sund, inkluderende og åben foreningskultur, og ved at håndtere konflikter og personsager, med inddragelse af relevante organer med viden på området.
  • Mødeudvalget. Udvalget har ansvaret for forberedelse, afvikling og efterbehandling af møder efter gældende forretningsordner.

Stk. 3. Eksempler på andre udvalg der kan nedsættes er hytteudvalg, husrådet, vanansvarlige, kampagneansvarlige mv.

Stk. 4. En uddelegeret kompetence kan kun trækkes tilbage af stormøder og generalforsamling.

§ 14 Bestyrelsens medlemmer og møder

Stk. 1. Bestyrelsen består af op til 7 ligestillede medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen. Der vælges ikke suppleanter.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne deltager. Alle medlemmer skal være inviteret.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger senest 14 dage efter nyvalg en tovholder og en kasserer fra deres midte. Tovholderen er ansvarlig for at indkalde bestyrelsens møder.

Stk. 4. Bestyrelsen holder minimum 4 møder om året.

Stk. 5. Ved længerevarende frafald blandt medlemmer af bestyrelsen, afholdes indsupleringsvalg til ledige poster ved det næstkommende stormøde.

6. Personvalg

§ 15 Opstilling til tillidsposter

Stk. 1. Opstillinger til en tillidspost skal meddeles til dirigenten, senest ved punktets begyndelse.

§16 Valgprocedure til bestyrelsen

Stk. 1. Hvis antallet af opstillede kandidater er lig med eller lavere end antallet af poster på valg, afholdes tillidsvalg. Dirigenten spørger mødet, om der ønskes afstemning om specifikke kandidater. Er det ikke tilfældet, er kandidaterne valgt.

Hvis et medlem fremsætter ønske om afstemning om en eller flere kandidater, afholdes tillidsvalg til de specifikke kandidater. Man kan stemme tillid eller mistillid. Hvis et flertal af de afgivne stemmer viser tillid, er kandidaten valgt.

Stk. 2. Hvis antallet af opstillede kandidater er højere end antallet af poster på valg, foretages valget som forholdstalsvalg, således at kandidaterne vælges efter faldende stemmetal. Hvert medlem kan afgive stemme på et antal kandidater svarende til én mere end halvdelen af antallet af poster på valg, rundet ned.

Stk. 3. Ved stemmelighed foretages ny afstemning mellem de to kandidater med lige mange stemmer. Ved fortsat stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.

7. Tegningsret og prokura

§ 17 Tegningsret og prokura

Stk. 1. Bestyrelsen har tegningsretten i fællesskab. Bestyrelsen kan delegere tegningsret og prokura.

8. Hæftelse

§ 18 Hæftelse

Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen hæftelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de forpligtelser, der sker under foreningens virke.

Stk. 3. Bestyrelsen og foreningen er ikke, og kan ikke, holdes økonomisk ansvarlig for medlemmernes handlinger. Det er det pågældende medlems personlige ansvarsforsikring, der hæfter for/dækker eventuelle skader mm.

9. Vedtægtsændringer og opløsning

§ 19 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Foreningens vedtægter kan kun ændres ved 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. En vedtægtsændring træder i kraft lige efter den er godkendt.

Stk. 3. Ved vedtægtsændringer konsekvensrettes hele vedtægtsdokumentet.

§ 20 Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to, på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. Ubrugt tilskud fra Københavns Kommune, samt overskud for udlejning af kommunens ejendomme tilbagebetales kommunen. 
Foreningens øvrige formue overdrages til Landsforeningen Bifrost”