Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Rollespilsfabrikken.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Rollespilsfabrikken en parti-politisk neutral forening.

Stk. 2. Foreningens formål er at udvikle børn og unge til hele, kreative og sociale individer gennem rollespil.

Stk. 3. Det gør vi fordi vi gerne vil:

 • a) give børn og unge en forståelse for andre mennesker og kulturer gennem styrkelse af empati, refleksion og indlevelse.
 • b) udvikle børn og unges engagement i samfund og omverden ved at lære dem at samarbejde, tage initiativ og udvise ansvarsfølelse.
 • d) udforske kreativitet, udfordre eksisterende virkelighedsopfattelse og udvikle nye politiske og kunstneriske udtryksformer.
 • e) opnå dette ved at lave alsidigt rollespil for børn og unge – såvel af alder som af sind.
 • f) arbejde målrettet for at forbedre rollespilskulturens vilkår.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Foreningen har to slags medlemskaber

 • a) Normale medlemmer
 • b) Nøglebærere

Stk. 2. Normale medlemskaber er gældende et kalenderår (1.1 – 31.12) ad gangen og opnås ved betaling af kontingent til et af foreningens arrangementer. Medlemskabet forlænges ikke fra år til år, men med ny indmeldelse (med medfølgende nyt medlemsnr) sker ved betaling af kontingent til et arrangement det efterfølgende år.

Stk. 3. De normale medlemmer er deltagere på foreningens arrangementer.

Stk. 4. Normale medlemmer kan ansøge om at blive nøglebærere

 • a) For at blive optaget som Nøglebærer skal éns faglige kunnen godkendes af Nøglebærerudvalget

Stk. 5. Nøglebærerne driver foreningen og forpligter sig til at fungere som instruktører til foreningens arrangementer. Alle Nøglebærere er automatisk medlem af Nøglebærerudvalget.

Stk. 6. Indmeldelse sker på foreningens gældende indmeldelsesblanket. Udmeldelse sker med øjeblikkelig virkning ved skriftlig henvendelse til formanden.

Stk. 7. Alle medlemmer skal betale kontingent.

 • a) Kontingentet fastsættes årligt af generalforsamlingen

Stk. 8. Nøglebærerudvalget kan ekskludere medlemmer, hvis de er til gene for foreningen og dens virke. For ekskludering kræves 4/5 flertal i Nøglebærerudvalget. Ethvert medlem kan få behandlet sin sag på den kommende generalforsamling.

Stk. 9. Medlemmer forpligter sig til at holde foreningens formand opdateret med korrekte og gældende kontaktoplysninger, og holde sig selv orienteret omkring foreningens aktiviteter (så som møder, arrangementer mm.) via foreningens hjemmeside.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af første kvartal, og indkaldes med mindst 10 dags varsel. Indkaldelsen sker på mail.

Stk. 3. Møde-, og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer – både nøglebærere og normale medlemmer. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • – Valg af dirigent og referent
 • – Formandens beretning
 • – Regnskabsaflæggelse samt budget
 • – Behandling af indkomne forslag
 • – Fastsættelse af kontingenter
 • – Valg af bestyrelse
 • – Valg af revisor
 • – Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af mindst to stemmeberettigede mødedeltagere.

Stk. 7. Medlemmer, der ønsker at stille op til bestyrelsen skal have tilkendegivet ønske herom senest 7 dage før Generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 8. Valgbare til bestyrelsen er ethvert medlem.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab, eller så snart det er muligt at finde lokaler.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 5 dage.

§ 6. Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformand og 1-5 bestyrelsesmedlemmer som findes på generalforsamlingen.

 • a) Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen (jf. §4, stk. 7-8) og sidder i et år ad gangen.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter, generalforsamlingens beslutninger og Nøglebærerudvalgets anbefalinger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes det konstituerende møde, hvor bestyrelsen konstituerer formand, næstformand og kasserer fra dens midte.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte og opløse underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker med angivelse af dagsorden, og foregår når formanden skønner det nødvendigt.

Stk. 6. Der er mødepligt for bestyrelsens medlemmer til bestyrelsesmøder.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af den ansatte administration.

Stk. 4. Foreningens medlemsregister føres af den ansatte administration.

Stk. 5. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Stk. 3. Bestyrelsen og foreningen er ikke, og kan ikke, holdes økonomisk ansvarlig for medlemmernes handlinger. Det er det pågældende medlem, eller dennes personlige ansvarsforsikring, der hæfter for/dækker eventuelle skader mm.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Foreningens vedtægter kan kun ændres ved 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft lige efter denne er godkendt.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning overgå til Bifrost – Landsforeningen for Kreativ Udvikling af Børn & Unge.

§ 11. Datering

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 11.01.2015